Tietosuoja

Tietosuoja

Käsittelemme henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti

Veneillen Oy:n palvelutoiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Pidämme henkilötietojen turvallisuudesta huolta tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Järjestelmämme ovat suojattuja, emmekä anna tietojasi kolmannelle osapuolelle markkinointiviestintätarkoituksiin ilman erillistä suostumusta.

Käsittelemme henkilötietojasi vain siinä laajuudessa kuin se on käsittelyn kannalta tarpeellista.

Tietojasi käsittelevät ainoastaan henkilöt, joiden tehtäviin tietojen käsittely kuuluu.

Tällä sivulla kerromme tarkemmin tietosuojakäytänteistämme, mm. seuraavista:

 • Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käytämme
 • Mitä henkilötietoja keräämme
 • Mitä oikeuksia rekisterissämme olevalla henkilöillä on.

 

Veneillen Oy:n rekisteri- ja tietosuojaseloste

Veneillen Oy (Y-tunnus: 2993126-3)
Puhelin +358 50 360 7592
Rönsytie 2, 15540 Villähde
Sähköposti: info(at)veneillen.fi

Tietosuojavastaava ja yhteystiedot:
Tuomas Helén
Puhelin +358 50 360 7592
Rönsytie 2, 15540 Villähde
Sähköposti: tuomas(at)veneillen.fi

Veneillen Oy:ssä henkilötietoja kerätään asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden ylläpitämistä, palveluiden kehittämistä, analysointia sekä asiakaskokemusten kartoittamista varten.

Lisäksi tietoja käytetään palvelujen ja tapahtumien viestimiseen.

Henkilötietojen käyttötarkoitus on Veneillen Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Veneillen Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme.

Oikeusperusteenamme on oikeutettu etu tai henkilökohtainen suostumus.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Veneillen Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Veneillen Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Veneillen Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Veneillen Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä (esim. postitustarrat suoramainoksiin ).

Henkilötietoja käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeen edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi ja tavalla, jota rekisteröidyt voivat kohtuudella odottaa tietoja antaessaan.

Henkilötietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun Veneillen Oy:n toimintaan liittyvään yhteyteen.

Keräämme tietoja asiakassuhteen alkamisen yhteydessä, rekisteröityessä tai palveluitamme käytettäessä.

Henkilötietoja keräämme pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan myös hankkia muista rekistereistä ja julkisista lähteistä lainsäädännön sallimissa puitteissa.

Hyödynnämme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita mm. palveluidemme monipuolistamisessa, kävijämäärien tilastollisessa seurannassa ja analysoinnissa palveluidemme kehittämiseksi.

Henkilötietoja kerätään henkilöltä, joka on rekisteröitynyt Veneillen Oy:n asiakkaaksi, uutiskirjeen tilaajaksi, ostanut Veneillen Oy:n palveluita tai tavaraa ja/tai osallistuu Veneillen Oy:n järjestämään arvontaan tai tilaisuuteen. Rekisteröityessään asiakkaaksi henkilö antaa itse tietoja itsestään joko syöttämällä ne järjestelmään tai ilmoittamalla ne rekisterinpitäjän edustajalle muulla tavoin. Asiakassuhteeseen liittyviä tietoja voi kertyä myös rekisterinpitäjän omassa toiminnassa.

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Tiedot käsitellyistä tilauksista
 • Palvelutapahtumatiedot
 • Tilausten toimitusaika
 • Asiakaspalautteeseen ja –kyselyihin liittyvät tiedot
 • Suoramarkkinoinnin ja asiakasviestinnän toteutukseen liittyvät tiedot

Veneillen Oy:ssä tietojasi käsittelevät ainoastaan sellaiset henkilöt, joiden tehtäviin se kuuluu.
Tietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.
Edellytämme myös alihankkijoiltamme käsiteltävien henkilötietojen asianmukaista suojausta.

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Veneillen Oy:n käytössä, paitsi Veneillen Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei säännönmukaisesti kuitenkaan luovuteta Veneillen Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Yhteystietoja voidaan kuitenkin luovuttaa siinä laajuudessa, kuin se on tarpeen tapahtumien yhteisjärjestäjille. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin. Tietoa voidaan siirtää Veneillen Oy:n käyttämiin kolmansien osapuolien toteuttamiin sovelluksiin.

 Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Veneillen Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Noudatamme henkilötietojen säilyttämisessä lakisääteisiä velvoitteita, huomioiden muun muassa kirjanpitolainsäädännön. Sopimussuhteen päättyessä tietojen säilytysaika määräytyy käyttötarkoituksen sekä olemassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä lain sallimissa rajoissa.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua tai poistoa, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. 

Rekisterinpitäjä edellyttää esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaan pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Toteutamme näitä oikeuksia tässä kuvatulla tavalla, huomioiden soveltuvat lait ja niiden asettamat rajoitukset.

Soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaan henkilöllä on oikeus milloin tahansa:

 • pyynnöstä saada tietää, onko omia henkilötietoja kerätty, ja mitä tietoja on henkilörekistereissä
 • pyynnöstä saada oikaista omat henkilörekisteritiedot
 • pyynnöstä saada poistaa itseään koskevat markkinointi- sekä asiakasrekisteritiedot lainsäädännön sallimissa rajoissa
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojen käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että henkilö on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille
 • saada ilmoitus henkilötietoihinsa liittyvästä tietoturvaloukkauksesta

Mahdolliset erimielisyydet pyrimme ratkaisemaan ensisijaisesti yhdessä rekisteröidyn kanssa.

Mikäli rekisteröity on sitä mieltä, että emme ole käsitelleet henkilötietoja lainmukaisesti, hän voi tehdä ilmoituksen valvontaviranomaiselle.

Varmistamme henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuuden sekä henkilötietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein Veneillen Oy:n tietoturvaperiaatteiden mukaisesti.

Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä sekä laittomasti ja vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

Henkilötietoja käsittelevät vain Veneillen Oy:n henkilötietojen käsittelyyn erikseen oikeuttamat henkilöt.

Koulutamme ja ohjeistamme asiakastietoja käsittelevät työntekijämme tietosuoja-asioissa.

Voimme kerätä verkkopalveluidemme käyttäjän päätelaitetta ja palveluidemme käyttöä koskevia tietoja automaattisesti palvelinlokien sekä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. Emme saa evästeiden avulla tietoomme henkilötietoja, joiden perusteella sinut voi suoraan tunnistaa (kuten nimi tai sähköpostiosoite).

Evästeet asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen.

Keräämme automaattisesti mm. tietoja sivustomme ominaisuuksien käytöstä ja selaustiedoista, tulosivusta, selaintiedot, IP-osoite, käyttöjärjestelmätiedot, yksilöllinen laite- tai evästetunniste sekä tiedot istunnon ajasta ja kestosta.

Emme yhdistä näitä automaattisesti kerättäviä tietoja käyttäjän muihin meillä mahdollisesti oleviin henkilötietoihin.

Ns. ensimmäisen osapuolen evästeet ovat osoitepalkissa näkyvän sivuston asettamia. Näiden lisäksi verkkopalveluissamme käytetään ns. kolmannen osapuolien, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajien sekä sosiaalisen median palveluiden evästeitä. Käytämme sekä istuntokohtaisia että pysyviä evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet vanhentuvat, kun käyttäjä sulkee verkkoselaimen. Pysyvät evästeet säilyvät käyttäjän laitteella tietyn ajan tai kunnes käyttäjä poistaa ne. Pysyvien evästeiden voimassaoloaika vaihtelee tyypillisesti muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen.

Käytämme evästeitä personoidaksemme palveluitamme, analysoidaksemme verkkopalveluidemme käyttöä, sekä säilyttääksemme identiteettisi vierailusi ajan.

Evästeiden asettamisen yhteydessä käyttäjälle annetaan mahdollisuus kieltäytyä evästeiden asettamisesta selaimen asetusten avulla. Voit myös missä tahansa vaiheessa esim. tyhjentää evästeet selaimelta säännöllisin väliajoin, jolloin käyttäjä vaihtaa yksilöivää tunnistetta ja aiempaan tunnisteeseen liittyvä profiili nollautuu.